Projekt strony

Projekt strony głównej został wykonany z wykorzystaniem szablonu Digital Service udostępionego na stronie https://www.free-css.com/ na licencji MIT.

Umowa o korzystaniu z aplikacji

Akceptując niniejszą umowę lub instalując i użytkując jakiekolwiek oprogramowanie firmy Luka Pro, wyrażasz zgodę na poniższe warunki, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami lub postanowieniami, nie zamawiaj, nie instaluj, nie otwieraj ani nie używaj tego oprogramowania.

1. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

2. PRAWO WŁASNOŚCI
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że

Prawo własności intelektualnej oznaczaja wszelkie prawa wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa tajemnicy handlowej, prawa o znakach towarowych, prawa o nieuczciwej konkurencji oraz wszelkie inne prawa własności, a także wszelkie wnioski, odnowienia, przedłużenia i uzupełnienia do nich, obecnie lub w przyszłości obowiązujące w dowolnym kraju świata.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie i nie zezwoli osobom trzecim na:

3. POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY
Polityka prywatności Firmy jest dostępna pod adresem http://lukapro.pl/privacy.html. Dokument ten wyjaśnia, w jaki sposób Firma traktuje informacje o użytkowniku i chroni jego prywatność podczas korzystania z Aplikacji. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych zgodnie z polityką prywatności firmy.

4. ORGANICZENIE WYKORZYSTANIA PRZEZ RZĄD STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Aplikacja, związane z nią materiały i dokumentacja zostały opracowane w całości przy pomocy środków prywatnych. Aplikacja jest komercyjnym oprogramowaniem komputerowym, którego użycie przez rząd USA lub w jego imieniu podlega ograniczeniom opisanym w tym dokumencie.

5.OGRANICZENIA EKSPORTOWE
Aplikacja może podlegać kontroli lub ograniczeniom eksportowym ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych lub innych krajów lub terytoriów. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych obowiązujących w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i na świecie. Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące destynacji eksportowej, użytkowników końcowych i sposobu użytkowania.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsze Umowa obowiązują do momentu rozwiązania jej przez użytkownika lub Firmę w dowolny ze sposobów określonych poniżej. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez trwałe i całkowite usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego. Prawa użytkownika wygasają automatycznie i natychmiastowo bez uprzedzenia ze strony Firmy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w sytuacji gdy użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku należy natychmiast usunąć Aplikację.

7. BRAK GWARANCJI